0 items € 0,00

FREE WORLDWIDE SHIPPING ON ORDERS OVER €200

FREE WORLDWIDE SHIPPING ON ORDERS OVER €200

Όροι χρήσης

Γενικά

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα fashionnoiz.com (εφεξής το «e-shop» ή το «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή η «ιστοσελίδα»), της εταιρείας Fashionnoiz ατα ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αμαλιάδος 9 στη Ν.Κηφισιά  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@fashionnoiz.com και τηλέφωνο επικοινωνίας  +302167002754  (καλούμενης εφεξής η «Εταιρεία»).

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν αποκλειστικά και μόνον την αγορά προϊόντων της Εταιρείας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής τα «Προϊόντα»).

Η πρόσβαση και πλοήγηση στο e-shop, οι οποιεσδήποτε πληροφορίες, το περιεχόμενο οποιαδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένων των βίντεο ή ενημέρωσης που παρέχεται από το e-shop, η διενέργεια αγοράς, καθώς οι εν γένει δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω του e-shop, απευθύνονται στους χρήστες του e-shop (καλούμενοι εφεξής οι εφεξής οι «Χρήστες»).

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η πώληση απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε τελικούς αποδέκτες των προϊόντων. Τα Προϊόντα δεν διατίθενται με σκοπό την μεταπώληση ή την πώληση χονδρικής.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή/και την παράδοση Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο και ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) όταν έχει οποιαδήποτε εύλογη ένδειξη ότι το πρόσωπο αυτό παραβιάζει καθοιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους ή/και δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις.

Η πρόσβαση και η διενέργεια αγορών Προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Εταιρείας (στο εξής αναφερόμενοι συνολικά ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας ανά πάσα χρονική στιγμή. H Εταιρεία καλεί τους Χρήστες/Πελάτες όπως διαβάσουν με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη, πλοήγηση ή χρήση του e-shop, ή διενέργεια αγοράς μέσω αυτού. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξής του Χρήστη για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων, ο Χρήστης καλείται να απέχει από την πρόσβαση ή πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτό, καθώς και από τη διενέργεια αγοράς μέσω αυτού, άλλως η αποδοχή όλων των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ανεπιφύλακτη. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της πλοήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και η διενέργεια αγορών από αυτό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων εκ μέρους του Χρήστη.

Ο Χρήστης θα πρέπει να επισκέπτεται συχνά τους Όρους Χρήσης, καθώς δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς με απλή ανάρτηση τους στο διαδίκτυο (και ισχύ τους από την ανάρτησή τους). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά):

να μεταβάλλει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη, μέρος ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίοι θα ισχύουν από την ανάρτησή τους (και τους οποίους o Χρήστης θα καλείται να αποδεχτεί κάθε φορά πριν από την ολοκλήρωση της οποιαδήποτε αγοράς του)

 • να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών,
 • να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο του e-shop ή σε μέρος αυτού,
 • να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία του,
 • να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση Προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά ή να καταργεί την πώληση Προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών,
 • να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του e-shop και τις τιμολογήσεις,
 • να αναρτά προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνει σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία, να διενεργεί διαγωνισμούς κλπ.

 

Προϊόντα

Τα Προϊόντα προβάλλονται ανά κατηγορία απευθυνόμενα γενικά στο κοινό και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκύψει σε Χρήστη ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή τη λήψη υπόψη πληροφοριών ή αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την προβολή προϊόντων ανά κατηγορία.

Περιγραφή συναλλαγών – Όροι και στάδια σύναψης της σύμβασης πώλησης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διενεργεί μόνον πώληση λιανικής. O πελάτης δύναται να προβεί σε αγορά προϊόντων με την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα Προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο e-shop της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν αζημίως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη βάσει της εμπορικής της πολιτικής την οποία διαμορφώνει ελεύθερα και κατά την κρίση της (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με αυτόν).

 

Προσυμβατικό στάδιο:

Ο Χρήστης φέρει ο ίδιος την ευθύνη επιλογής του Προϊόντος και θέσης ορθής παραγγελίας αυτού μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα Ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον Χρήστη, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο (στο εξής «η παραγγελία»). Η σύμβαση συνάπτεται μόνον εφόσον ο Πελάτης λάβει το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας του κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη διαθεσιμότητα ενός Προϊόντος μετά την αποστολή της παραγγελίας από τον Χρήστη. Τα στάδια της διαδικασίας επιλογής προϊόντος έως και τη υποβολή της παραγγελίας περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως:

Έκαστος Χρήστης μπορεί να προσθέσει το Προϊόν που επιθυμεί στο καλάθι αγορών του πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί «Αγορά» ή να το προσθέσει στη λίστα «Αγαπημένων» πατώντας πάνω στο εικονίδιο με το σχήμα καρδιάς. Κάθε καρτέλα Προϊόντος περιέχει  ποικίλες πληροφορίες για το προϊόν όπως, ενδεικτικά, μέγεθος, χρώμα, κωδικό, περιγραφή και χαρακτηριστικά, αξιολόγηση/σχόλια για το Προϊόν,  ή και, κατά περίπτωση, βίντεο παρουσίασης. Επίσης, στο κάτω μέρος της καρτέλας ενός Προϊόντος εμφανίζονται τυχόν προσφορές σε σχέση με το Προϊόν και προτάσεις για άλλα Προϊόντα που άλλοι Χρήστες αγόρασαν μαζί με το συγκεκριμένο Προϊόν.

Ο Πελάτης έχει ανά πάσα χρονική στιγμή τη δυνατότητα να δει λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο του καλαθιού του (δηλαδή, Προϊόντα τα οποία έχει επιλέξει σε προηγούμενα στάδια να αγοράσει) και να ενημερωθεί για το κόστος αυτών. Επιπροσθέτως, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα τροποποίησης των περιεχομένων του καλαθιού με τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ή την αλλαγή των ποσοτήτων που έχει επιλέξει.

Στη συνέχεια και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας, o Χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη διεύθυνση e-mail του. Στο σημείο αυτό, εφόσον δεν έχει κάνει ήδη εγγραφή στο e-shop, ο Χρήστης μπορεί είτε να συνεχίσει την διαδικασία ως επισκέπτης/μη συνδεδεμένος χρήστης (χωρίς να κάνει εγγραφή), είτε να εγγραφεί στο e-shop κατά την επιλογή του. Εναλλακτικά, εφόσον ο χρήστης διατηρεί λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τότε συμπληρώνοντας το e-mail του και τον αντίστοιχο μυστικό κωδικό (password), συνδέεται στο λογαριασμό του. Πάντως, ο εγγεγραμμένος Χρήστης δικαιούται να ορίζει κάθε φορά άλλα στοιχεία παράδοσης του Προϊόντος από τα αναγραφόμενα στο λογαριασμό του, εφόσον το επιθυμεί.

Περαιτέρω ο Χρήστης δηλώνει εάν επιθυμεί να κοπεί απόδειξη ή τιμολόγιο με διαφορετικά στοιχεία από τα στοιχεία αποστολής, στην οποία περίπτωση συμπληρώνει τα συγκεκριμένα στοιχεία που απαιτούνται. Στο σημείο αυτό ο Χρήστης μπορεί να εξαργυρώσει τυχόν εκπτωτικό κουπόνι της Εταιρείας.

Περνώντας στο επόμενο στάδιο, ήτοι αυτό της πληρωμής, ο Χρήστης καλείται να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής και, εν συνεχεία, δύναται να υποβάλει την παραγγελία του πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση Παραγγελίας». Για την αποστολή της παραγγελίας θα πρέπει πρώτα να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω. Προσοχή: Με την αποστολή της παραγγελίας ο Χρήστης υποβάλλει πρόταση προς την Εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράς των Προϊόντων που έχει επιλέξει. Η παραγγελία αυτή παραλαμβάνεται από την Εταιρεία με την επιφύλαξη ελέγχου της διαθεσιμότητας του Προϊόντος και της τιμής. Η σύμβαση συνάπτεται μόνον με τη λήψη του email επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης παραγγελίας, ή την τηλεφωνική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης παραγγελίας για τις τηλεφωνικές παραγγελίες, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω.

 

Ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας και ενημέρωση για τα στάδια μέχρι την παραλαβή:

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της παραγγελίας από τον Χρήστη κατά τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω άρθρο , ο Χρήστης  θα λάβει e-mail Επιβεβαίωσης Ολοκλήρωσης Παραγγελίας, διαφορετικά θα ενημερωθεί με e-mail ή τηλεφωνικά για οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση, η οριστική αγοραπωλησία θα προκύπτει από το περιεχόμενο του email Επιβεβαίωσης Ολοκλήρωσης Παραγγελίας. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως στο  info@fashionnoiz.com για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» θα αποτελούν μέρος της καταρτισθείσας σύμβασης πώλησης. Σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας, ο Χρήστης θα ενημερώνεται για την επιβεβαίωση καταχώρησης της παραγγελίας του μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση συμφωνείται ότι οι αναφερόμενες στους παρόντες όρους προθεσμίες άρχονται από την αποστολή του ως άνω επιβεβαιωτικού e-mail Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας, ανεξαρτήτως του πότε θα διαβάσει πραγματικά ο Χρήστης το συγκεκριμένο e-mail ή, αντίστοιχα, την τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Ο Χρήστης κατόπιν θα ενημερώνεται για την εξέλιξη και την πορεία της παραγγελίας του με e-mails, τηλεφωνικά ή με γραπτό μήνυμα, ήτοι για την παράδοση προς το κούριερ για αποστολή ή/ την διάθεση προς παραλαβή από το κατάστημα. Επίσης, ο Χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για την  κατάσταση της παραγγελίας του συνεχώς ή και για τυχόν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας, μέσω του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα (εφόσον έχει λογαριασμό), ή με κάποιον από τους προαναφερθέντες τρόπους. Η Εταιρεία επισημαίνει ότι δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η διαδικασία προσυμβατικής ενημέρωσης του Χρήστη, η διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας του ή/και ενημέρωσή για την εξέλιξη της παραγγελίας του είναι ελλιπής ή αδύνατη εξαιτίας σφάλματος ή μη ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας που είχε δηλώσει στην Εταιρεία.

 

Τηλεφωνικές παραγγελίες

Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διέπονται επίσης από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Διευθετήσεις πληρωμών

Για την αγορά Προϊόντων μέσω του e-shop, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής, ανάλογα με τη χώρα αποστολής του Προϊόντος:

 • Αντικαταβολή κατά την παράδοση του Προϊόντος στον τόπο παράδοσης που θα έχει ορίσει  (το επιτρεπτό όριο για την καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά είναι αυτό που ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία).
 • Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
 • Κατάθεσης σε τράπεζα
 • Μέσω Paypal

Πληρωμή μέσω Paypal. Επισημαίνεται ότι οι όροι που αναφέρονται στο παρόν ισχύουν και στην περίπτωση πληρωμής μέσω Paypal. Επίσης διευκρινίζεται ότι το Paypal είναι ανεξάρτητος τρίτος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και ότι ο Χρήστης θα πρέπει προηγουμένως να γίνεται συνδρομητής της εν λόγω υπηρεσίας αποδεχόμενος τους όρους χρήσης αυτής. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τους όρους χρήσης και για τον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πληρωμών από το Paypal.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο διευθέτησης πληρωμών και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση των Χρηστών οι οποίοι θα ενημερώνονται για τους ισχύοντες κάθε φορά τρόπους πληρωμής από την σχετική ανάρτησή τους στο e-shop το αργότερο κατά το check out (πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους).

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις χρήσης πιστωτικής κάρτας ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών τρίτων παρόχων, η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου του τρίτου παρόχου, ο οποίος παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο Χρήστης, πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο τρίτο πάροχο (με βάση και τους όρους χρήσης που ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών του από τον Χρήστη και τους οποίους ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει και να έχει αποδεχτεί πριν από την εγγραφή του στις συγκεκριμένες υπηρεσίες). Έκαστος τρίτος πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή με άλλο μέσο ηλεκτρονικών πληρωμών υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των Χρηστών. Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να απορρίψει την παραγγελία Χρήστη ή να υπαναχωρήσει από την πώληση οποτεδήποτε εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας ή με τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών. Εξυπακούεται ότι ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση  στο σύστημα πληρωμών των στοιχείων που απαιτούνται για την διενέργεια των πληρωμών. Τα ίδια ως άνω ισχύουν και όταν η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω άλλων παρόχων ή μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα εκάστοτε τραπεζικά ιδρύματα, οπότε και ο Χρήστης δεσμεύεται από τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς τους παρόχους και για αυτές τις χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες.

 

Διευθετήσεις παράδοσης

Η παράδοση των Προϊόντων που ο Χρήστης αγοράζει μέσω του e-shop θα πραγματοποιείται με έναν από τους τρόπους που επιλέγει o Χρήστης:

Παράδοση στον Χρήστη μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) ή μέσω ταχυδρομείου. Η παράδοση εντός Ελλάδος είναι δωρεάν για αγορές άνω των 100 Ευρώ, ενώ για παραγγελίες κάτω των 100 Ευρώ το κόστος ανέρχεται σε 5 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία FIS Courier. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Χρήστης δύναται, εναλλακτικά, να ζητήσει (με την καταχώρηση σχετικού σχολίου) την αποστολή της παραγγελίας του με την ταχυμεταφορική εταιρεία είτε στον χώρο του, είτε με παραλαβή από κάποιο κατάστημα της Εταιρείας.

Σε ό, τι αφορά τις παραγγελίες από το εξωτερικό, τα έξοδα αποστολής των προϊόντων ανέρχονται σε 15 έως 60 για παραγγελίες μέχρι και 200Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ για αγορές άνω των 200 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η παράδοση είναι δωρεάν. Στην περίπτωση των αποστολών του εξωτερικού, ο Χρήστης επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα εκτελωνισμού ή επιπρόσθετους φόρους.

Η αποστολή των Προϊόντων γίνεται από τις αποθήκες της Εταιρείας, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα που θα καταχωρηθεί η παραγγελία, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στις «πληροφορίες παράδοσης» του προϊόντος.

 

Χρόνος Παράδοσης:

Για παραγγελίες που αποστέλλονται με courier, ο χρόνος αποστολής είναι 1-5 εργάσιμες.

Για παραγγελίες στις οποίες ο Χρήστης έχει επιλέξει παραλαβή από το συνεργαζόμενο κατάστημα της εταιρίας courier, η παραλαβή πρέπει να γίνει εντός μιας (1) εβδομάδας από την ενημέρωσή του ότι η παραγγελία του. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν παραλάβει το Προϊόν εντός μιας (1) εβδομάδας από την ενημέρωσή του ότι η παραγγελία του έχει παραδοθεί στο κατάστημα της επιλογής του, το Προϊόν θα επιστρέφεται στα κεντρικά της Εταιρείας και η Εταιρεία θα επιστρέφει τα χρήματα στον Χρήστη, υπό τον όρο ότι το αντίτιμο του Προϊόντος έχει καταβληθεί στην Εταιρεία. Ο χρόνος παράδοσης ή/και διαθεσιμότητας προς παραλαβή των Προϊόντων από τα καταστήματα της Εταιρείας δύναται να μεταβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων και γενικότερα γεγονότων που εκφεύγουν από την επιρροή και τον έλεγχο της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με τον  Χρήστη στο email ή τον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην Εταιρεία προκειμένου να παρέχει σε αυτόν σχετική ενημέρωση.

Οι παραδόσεις των αποστολών γίνονται εργάσιμες ημέρες (εξαιρούνται ημέρες επίσημων τοπικών αργιών) μεταξύ 09:00πμ – 17:00μμ.

Στην περίπτωση παράδοσης σε χώρο υπόδειξης του Χρήστη, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών προσέλθει κατά τις ορισθείσες προθεσμίες στην διεύθυνση παράδοσης που έχει ορίσει ο Χρήστης, αλλά δεν καταστεί δυνατόν να παραδώσει το προϊόν λόγω απουσίας του Χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών θα αφήνει στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης σχετικό ειδοποιητήριο και, στη συνέχεια, ο Χρήστης θα πρέπει να επικοινωνεί με την εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να μεταβεί αυτός στο σημείο (κατάστημα/αποθήκη της εταιρείας ταχυμεταφορών) που θα βρίσκεται το μη παραληφθέν προϊόν, ώστε να το παραλάβει, άλλως  το προϊόν θα επιστρέφεται στην Εταιρεία, οπότε και η Εταιρεία θα ειδοποιεί τον Χρήστη μέσω email για την ακύρωση της σύμβασης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης. Εάν ο Χρήστης εξακολουθεί να επιθυμεί την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλει σχετική παραγγελία εκ νέου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των προϊόντων της οποτεδήποτε, με σχετική ανάρτηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης και μόνον για μελλοντικές συμβάσεις.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των Προϊόντων στον αγοραστή, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών (οπότε και δύναται να υπάρχει διαφοροποίηση στο χρόνο παράδοσης), η οποία γίνεται με βάση το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων του κούριερ. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιβαρύνσεις που επιβάλλει μονομερώς το κούριερ (ο Χρήστης δύναται να επιβαρυνθεί με τυχόν κόστος φύλαξης από την εταιρεία ταχυμεταφορών για την μη παραλαβή του προϊόντος κατά τις αναφερόμενες ανωτέρω ημερομηνίες παράδοσης).

Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι ή μετά από μια ορισμένη προθεσμία, ο Χρήστης οφείλει να δηλώσει τούτο κατά την παραγγελία του σε σχόλιο. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ωστόσο να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός της ως άνω προθεσμίας και θα ενημερώσει σχετικά τον Χρήστη με email κατά την αποστολή της Επιβεβαίωσης Ολοκλήρωσης Παραγγελίας ή τηλεφωνικώς, αφού έχει λάβει υπόψη της τη δυνατότητα παράδοσης κατά τα ανωτέρω.

 

Υπαναχώρηση

Ο Χρήστης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση με την επιφύλαξη των όρων  κατωτέρω, δηλώνοντάς το στην Εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής των προϊόντων.

Προκειμένου ο Χρήστης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δύναται να ασκηθεί είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη online φόρμα , είτε καλώντας στο 2167002754 είτε στέλνοντας email στο customercare@fashionnoiz.com και δηλώνοντας σε υπάλληλο της Εταιρείας  τα στοιχεία που θα του ζητηθούν. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη φόρμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης καλείται να αναγράψει τον αριθμό της εν λόγω παραγγελίας, τους κωδικούς των προϊόντων που είναι να επιστραφούν, τα στοιχεία του Χρήστη (ονοματεπώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να γίνει η επιστροφή. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης η Εταιρεία θα αποστείλει στη δηλωθείσα από τον καταναλωτή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση της λήψης της υπαναχώρησής του. Ο Χρήστης οφείλει να αναγράφει ορθά τα στοιχεία αυτά, άλλως δεν δύναται να ταυτοποιηθεί η υπαναχώρησή του με συγκεκριμένη παραγγελία. Για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης ο Χρήστης, είναι αρκετό να στείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής του πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Βάσει του νόμου ο καταναλωτής φέρει ο ίδιος την υποχρέωση απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Προκειμένου να είναι νόμιμη η άσκηση της υπαναχώρησης θα πρέπει ο Χρήστης να επιστρέψει το προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ενημέρωση προς την Εταιρεία για την άσκηση της υπαναχώρησης.

Επισημαίνεται ότι το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας υπαναχώρησης ισχύει από τότε που ο Χρήστης απέκτησε την φυσική κατοχή των αγαθών, ή, σε περίπτωση σύμβασης που έχουν παραγγελθεί πολλά αγαθά σε μια παραγγελία και έχουν παραδοθεί χωριστά, από τότε που ο Χρήστης απέκτησε την φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

Υποχρεώσεις του Χρήστη για την επιστροφή του Προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης:

Ο Χρήστης μπορεί να επιστρέψει το Προϊόν με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Αποστέλλοντας ή παραδίδοντας ο ίδιος το Προϊόν στην κεντρική αποθήκη της Εταιρείας [Αμαλιάδος 9 , Ν. Κηφισιά, ΤΚ 14564] χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε στην Εταιρεία ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο Χρήστης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Δεν θα γίνεται αποδεκτή η αποστολή ή παράδοση προϊόντος κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης όταν τα προϊόντα αποστέλλονται ή παραδίδονται σε σημείο άλλο εκτός από την κεντρική αποθήκη της Εταιρείας.

Με παραλαβή από τον χώρο του από τη, συνεργαζόμενη με την Εταιρεία, και χρέωση 5 Ευρώ ανεξαρτήτως τόπου παραλαβής, (με την επιφύλαξη του όρου  κατωτέρω για παραγγελίες του εξωτερικού) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε στην Εταιρεία ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο Χρήστης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης Χρήστη, ο οποίος είχε επιλέξει αποστολή παραγγελίας σε χώρα του εξωτερικού, ο εν λόγω Χρήστης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, στην πλήρη αρχική του συσκευασία, η οποία θα είναι σε άριστη κατάσταση (πέρα από τυχόν φθορές που θα έχουν δημιουργηθεί κατά τη μεταφορά), καθώς και να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς. Επισημαίνεται ότι ελλείψει των ανωτέρω εγγράφων δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει αγοραστεί από το e-shop και να γίνει αποδεκτή η υπαναχώρηση.

Ο Χρήστης επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Ο Χρήστης φέρει από τον νόμο την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους, επιδεικνύοντας την ίδια επιμέλεια με την οποία θα εξέταζε το προϊόν σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.

Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να επιστραφεί λόγω υπαναχώρησης, ένα Προϊόν το οποίο είναι εξατομικευμένο, όπως ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) ένα Προϊόν στο οποίο έχει χαραχθεί μονόγραμμα.

 

Συνέπειες υπαναχώρησης:

Εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει νομίμως από την παρούσα σύμβαση με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω, η Εταιρεία θα επιστρέψει τυχόν καταβληθέν χρηματικό αντίτιμο που έλαβε, μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης αν αυτά καταβλήθηκαν από τον Χρήστη -  & εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του Χρήστη να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί η Εταιρεία την απόφαση του Χρήστη να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση.

Στην περίπτωση που έχει γίνει χρήση πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα ενημερώσει τον τραπεζικό φορέα για την ακύρωση της συναλλαγής και εν συνεχεία εκείνος θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια ώστε το ποσό να πιστωθεί στην πιστωτική κάρτα. Επισημαίνεται ότι κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Χρήστη.

Στη δε περίπτωση που έχει γίνει πληρωμή με αντικαταβολή, η Εταιρεία θα καταβάλει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της υποδεικνύει ο Χρήστης με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην φόρμα υπαναχώρησης ή τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην φόρμα υπαναχώρησης. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της εφόσον κατέθεσε το ποσό στον δηλωθέντα λογαριασμό (η ορθότητα του οποίου αποτελεί υποχρέωση του Χρήστη) και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος του Χρήστη.

H  Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου ο Χρήστης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά.

Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα Προϊόντα και μέρος μόνον αυτών επιστραφεί ή μέρος μόνον πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να ισχύει η υπαναχώρηση, εξυπακούεται ότι τα χρήματα που θα επιστραφούν θα αναλογούν στο μέρος των Προϊόντων που επιστράφηκε προσηκόντως. Ο Χρήστης επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα της Εταιρείας εξαιτίας σφαλμάτων του Χρήστη κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που επιβαρύνουν την Εταιρεία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εταιρία δεν επιβαρύνεται τυχόν τραπεζικά έξοδα συναλλαγής.

 

Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει στον Χρήστη το Προϊόν που παρήγγειλε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ.

Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που ο Πελάτης παραλάβει προϊόν με ελαττώματα, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Εταιρεία στο info@fashionnoiz.com ή στο τηλέφωνο 2167002754 προκειμένου να ασκήσει εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τον νόμο (2 έτη από την παραλαβή) τα δικαιώματά του (κατ’ επιλογήν του πελάτη και βάσει διαθεσιμότητας: διόρθωση ή αντικατάσταση - εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες - ή μείωση τιμήματος ή υπαναχώρηση – εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα-).

Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το Προϊόν είναι ελαττωματικό, ο Χρήστης θα πρέπει να αποστείλει στην Εταιρεία φωτογραφίες του Προϊόντος ή να το αποστείλει στην Εταιρεία με χρέωση της τελευταίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το Προϊόν δεν ήταν ελαττωματικό, τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον Χρήστη.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραλάβει προϊόν διάφορο αυτού που είχε παραγγείλει, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την εταιρεία στο info@fashionnoiz.com ή στο τηλέφωνο 2167002754 ώστε να προβούμε σε αντικατάσταση βάση διαθεσιμότητας.

 

Εγγυήσεις και Υπηρεσίες υποστήριξης του Χρήστη μετά την πώληση

Επιπροσθέτως, στον Χρήστη παρέχονται οι εγγυήσεις για τα Προϊόντα (στις περιπτώσεις που αυτές παρέχονται) από τον εκάστοτε προμηθευτή, ενώ αντίστοιχα ισχύει και για τυχόν After Sale Service που ο κάθε προμηθευτής παρέχει. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ο Χρήστης θα πρέπει να προσκομίζει και την απόδειξη αγοράς του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης.

 

Περιορισμός ευθύνης

Το σύνολο του περιεχομένου του e-shop παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Χρήστη. Επιπροσθέτως των όσων ρητώς αναφέρονται στους παρόντες όρους, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό, η Εταιρεία δεν φέρει τυχόν υποχρεώσεις και  εγγυήσεις τις οποίες δεν έχει ρητώς αναλάβει η ίδια.

Η Εταιρεία φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης της πώλησης κατά τα αναφερόμενα στον Αστικό Κώδικα, καθώς και τα ειδικότερα προσδιοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και στον νόμο για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και την προστασία του καταναλωτή. Δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ή από την χρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες της παρούσας ιστοσελίδας. Επίσης,  δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η Εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως.

Η Εταιρεία καταβάλει εύλογη προσπάθεια ώστε τα περιεχόμενα, οι περιγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων να παρέχονται χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, η Εταιρεία βασίζεται στις περιγραφές που παρέχουν οι προμηθευτές, εισαγωγείς ή παραγωγοί των προϊόντων. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ελαφράς αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στο e-shop για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

Η Εταιρεία επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και τα τυχόν αναρτημένα βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Χρήστης αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων από το e-shop. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του Προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στο e-shop καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο ο Χρήστης παραπέμπεται δια μέσου υπερσυνδέσμων (hyperlinks) από το e-shop ή που το e-shop του παρέχει πρόσβαση.

Επίσης, η Εταιρεία  αποποιείται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από την χρήση ή την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Χρήστης στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο του e-shop ανήκουν στην Εταιρεία είτε στους εκάστοτε νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή των σημάτων που ανήκουν σε τρίτα νομικά πρόσωπα (κατασκευαστές των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η Εταιρεία). Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου του e-shop δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Χρήστης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, πώληση διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή,  μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, η δημιουργία αντιγράφων σε οποιαδήποτε μορφή ή άλλου είδους εκμετάλλευση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στο e-shop για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συνδεδεμένων εταιρειών του χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται στον Χρήστη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας χωρίς τη ρητή γραπτή τους συγκατάθεση. Δεν επιτρέπεται στον Χρήστη να εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιεί μέρη του περιεχομένου του e-shop χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία παύει να ισχύει.


Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Ο Χρήστης και η Εταιρεία συμφωνούν με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία ?